พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส