พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

อธิการวิทยาลัยแสงธรรม