พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552

ประธานในพิธี

คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม และอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

คุณพ่อกับสมาชิกที่มีวันคล้ายเกิดในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม