พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551

ประธานในพิธี

คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ