พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 3 สิงหาคม 2550

ประธานในพิธี

คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล