พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2549

อุทิศแด่ดวงวิญญาณ ยอห์นบอสโกจักราทิตย์ สกุลทอง

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ.