พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2548

คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย ผู้จัดการแผนกสังคมพัฒนาและเครดิตยูเนี่ยนของอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ และผู้ประสานงานโคเออร์

ป็นประธานในพิธี