พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

อธิการวิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม