กิจกรรม ชคท-กฟผ. ครั้งที่ 1/2550

ร่วมพิธีเปิด - เสกวัดใหม่  วัดอัครเทวดามีคาแอล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

วันเสาร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2550

บรรยากาศในรถ
บรรยากาศในพิธีเปิด - เสกวัดใหม่  วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดซันเปาโล จ.ลพบุรี สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บรรยากาศที่วัดคาทอลิก แม่พระเมืองลูรด์ จ.สระบุรี

 

TOP