กิจกรรมการเสวนา

 

เรื่อง " การดำเนินชีวิตคริสตชนในยุคปัจจุบัน"

โดยคุณพ่อชัชวาล  ศุภลักษณ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536

 

เรื่อง " วันปัสกา "

โดยคุณพ่อสุทศ  ประมวลพร้อม

วันที่ 30 มีนาคม 2536

 

เรื่อง " ความรักและการให้อภัย"

โดยคุณพ่อศิริชัย  เล้ากอบกุล  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2547

 

เรื่อง " ชีวิต....คริสตชน"

โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอเซฟ

วันศุกร์ที่  4  มีนาคม  2548