กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 ปี 2553

มอบของใช้ + ป้อนข้าวน้อง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

78/24 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี