พระคัมภีร์หัวใจของคริสตชน

การอบรมความเข้าใจในการศึกษาพระคัมภีร์

โดย

คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต

และบรรณาธิการสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ในโอกาสปีพระวาจา

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551